วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2565
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อ่อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้ออุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อครุ่ภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง