วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากสามแยกศาลปู่ตา-แยกทางเข้าป่าช้าโกนกระเปอร์ บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ฺ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
เหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯ ประจำปี 2566
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกรองและกรวดกรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน มอก.) กองคลัง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเช่าเวที เครื่องขยายเสียง และจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง