วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายทางจากร่้านค้านางสาวธัญญารัตน์ อัยยาพงษ์ ไปทางทิศตะวันออก บ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าเฝ้ารอรับเสด็จ จำนวน 460 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (11 สิงหาคม 2566 - 10 สิงหาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางบ้านนายเทียน บุตะเคียน - สามแยกไปบ้านขยอง หมู่ที่ 4 บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากท่อลอดสี่เหลี่ยม - ป่าช้าโกนกระเปอร์ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางจากบ้านนายบุญส่ง บุตะเคียน - สี่แยกบ้านนางชุม บุตะเคียน บ้านพยอม หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางจากบ้านนายปิด ตะเคียนราม - บ้านนางสมบูรณ์ ตะเคียนเกลี้ยง บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางจากศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนางละเมียด พันธ์มา บ้านพยอม หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางจากบ้านนางดุม แก้วสุด - บ้านนางสฤทธิ์ ตะเคียนราม บ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางจากบ้าน น.ส.อรทัย ตะเคียนราม - บ้านนางลำใย วงษ์ขันธ์ บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง