วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 8 เดือน (1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมาขุดลอกหนองสวาย บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านตาโสม หมู่ที่ ๘ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบาะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กก่อนเกณฑ์สังกัด ศพด.ขยอง และ ศพด.ระเบาะ (๔ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม (๔ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านขยอง หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง