วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางบ้านขยอง หมู่ที่ 4 - ที่นานายถวิล ตะเคียนเกลี้ยง ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายทางบ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 - ป่าช้าโกนกระเปอร์ ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินสายทางภายในหมู่บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 - บ้านเรือทอง (เขต ต.โคกตาล) ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทางห้วยกระโดนเลียบคลองนาตราด บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชบริเวณห้วยกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 6,500 บาท(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 6,500 บาท (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง