วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 - ตาเรื้อย ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 19 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 45 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางคลองส่งน้ำชลประทาน - ร่มเย็น บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางจากบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางจากหนองไทร - แยกอุดมพัฒนา - บ้านโคกสะอาด บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 - ตาเรื้อย ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง