วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (1 พ.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (1 พ.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2562)
1  พ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (1 พ.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2562
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดูแล เปิด-ปิด น้ำประปา และจดมาตรวัดน้ำประปา เป็นเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อตกแต่งห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 (เดือนตุลาคม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง และ ศพด. จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน สายทางแยกกองทุนหมู่บ้าน-หนองขยอง หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง