วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.ขยอง) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.ระเบ๊าะ) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร และแผงกั้นจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อเทปวัดระยะเหล็กสแตนเลส จำนวน 1 ชุด และล้อวัดระยะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (1 พ.ย. 2561 ถึง 30 เม.ย. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง