วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สารส้ม และ คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสมบัติ ตะเคียนราม-บ้านนายเขียน ตะเคียนราม) หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และเช่าเครื่องขยายเสียงตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลเพื่อมอบให้กับเด็กที่ชนะการตอบคำถามและร่วมเล่นเกมส์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง