วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลเพื่อมอบให้กับเด็กที่ชนะการตอบคำถามและร่วมเล่นเกมส์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.ขยอง) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.ระเบ๊าะ) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร และแผงกั้นจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อเทปวัดระยะเหล็กสแตนเลส จำนวน 1 ชุด และล้อวัดระยะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง