วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้าง้ต่อสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ อบต.เพื่อเป็นค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน เส้นทางบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน เส้นทางภายในหมู่บ้านพยอม หมู่ที่ 9 ต.ตะเคียบนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง