วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-4418 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (ภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับกลุ่มสตรีและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู้บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม จำนวน ๑๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสนามแข่งขันตลอดจนจัดสถานที่เพื่อใช้ประกอบพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๖๒๐ ชุด พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง