วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อผ้าประดับ จำนวน 9 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชนิดสองชั้นเพื่อใช้เป็นพาหนะในการนำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง