วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้งที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (กองคลัง) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ (โต๊ะทำงานเหล็ก และตู้เหล็กชนิด 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมค่าแรงในการถอดเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อชูชีพ) พร้อมสกรีน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง