วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อชุดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง จำนวน ๑๖ ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน ๔๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมสายไฟและอุปกรณ์) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อตู้ลำโพงพร้อมแอมป์แบบล้อลาก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด 48 เมตร จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง