วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อตู้ลำโพงพร้อมแอมป์แบบล้อลาก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด 48 เมตร จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา ฯ) จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้งที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (กองคลัง) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ (โต๊ะทำงานเหล็ก และตู้เหล็กชนิด 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมค่าแรงในการถอดเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง