วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สารส้ม, คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม บำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน server (เว็บไซต์หน่วยงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง