วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อประปาบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเวลา 2 เดือน ๆ ละ 4,500 บาท (2 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างออกแบบและรับแบบแปลนโครงการงานก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายบุญธรรม สมหวัง - ไปทางสามแยก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินสายทางบ้านนายเทียน บุตะเคียน - บ้านนายเชย ตะเคียนเกลี้ยง บ้านระเบาะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางโรงสีนายสุรกิต ตะเคียนเกลี้ยง - สี่แยกบ้านนางสายัญ ดวงมณี บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง