วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อตกแต่งห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 (เดือนตุลาคม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง และ ศพด. จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน สายทางแยกกองทุนหมู่บ้าน-หนองขยอง หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน สายทางแยกกองทุนหมู่บ้าน-บ้านนายเชิด ตะเคียนเกลี้ยง ม.5 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) กองช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นซ์เตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง