วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายบุญธรรม สมหวัง - ไปทางสามแยก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินสายทางบ้านนายเทียน บุตะเคียน - บ้านนายเชย ตะเคียนเกลี้ยง บ้านระเบาะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางโรงสีนายสุรกิต ตะเคียนเกลี้ยง - สี่แยกบ้านนางสายัญ ดวงมณี บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน ๆ ละ 2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแล เปิด-ปิดน้ำประปา และจดมาตรวัดน้ำประปา ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 77 คน เป็นเวลา 61 วันทำการ (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง จำนวน 28 คน เป็นเวลา 61 วันทำการ (1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ธ.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง