วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อชูชีพ) พร้อมสกรีน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อผ้าประดับ จำนวน 9 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง