วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 - สามแยกบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นพาหนะในการนำคณะจิตอาสาเดินทางไปฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอออล์สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและจัดสถานที่เพื่อใช้ประกอบพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะเคียนรามตะวันออก (เส้นทางบ้านนายชนะ ตะเคียนเกลี้ยง - บ้านนายชาติ บุตะเคียน) หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง