วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม บำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน server (เว็บไซต์หน่วยงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาแรงงานเพื่อล้างถังพักน้ำประปาและเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปาบ้านกระโดน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา 4 เดือน (1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง