วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และเช่าเครื่องขยายเสียงตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลเพื่อมอบให้กับเด็กที่ชนะการตอบคำถามและร่วมเล่นเกมส์ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.ขยอง) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.ระเบ๊าะ) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร และแผงกั้นจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง