วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านพยอม หมู่ที่ 9 (เส้นทางบ้านนางสายันต์ ศรีพิพัฒน์ - บ้านนายสมชัย ฉิมพินิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมวางท่อระบายน้ำภายในที่ทำการ อบต.ตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินจากสี่แยกกลางหมู่บ้าน ถึง บ้านทนงศักดิ์ บุตะเคียน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
เหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลตะเคียนราม
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านนายสังวาน บุตะเคียน ถึง บ้านนายสุวรรณ บุญตา บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหน้าบ้านนางมันธยา ปรือปรัก บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านตาโสม (สายบ้านนายสุจิตร ตะเคียนเกลี้ยง - บ้านนางสุภาพ ตะเคียนราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง