วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเส้นทางภายในหมู่บ้านตะเคียนกลาง (ข้างที่ทำการ อบต.ตะเคียนราม) หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลชทะเบียน บน-2594 ศรีสะเกษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง