วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ภายในที่ทำการ อบต.ตะเคียนราม และจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปาภายในที่ทำการ อบต.ตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนดินบ้านตะเคียนกลาง (เส้นทางโฏนโอก-บ้านตะวันออกนากระทิง) หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๘ เดือน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านฉูกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ เป็นเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตะเคียนรามตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 650 ชุด พร้อมสกรีน ตามโรงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง