วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากคลองชลประทาน-อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 30 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดต่อจากเชื้อโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 52 ชุด (พร้อมบล็อคสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเหรียญห้อยคอและอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง