วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลเพื่อมอบให้เด็กที่ร่วมเล่นเกมส์และตอบคำถามตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.ค. ถึง พ.ค. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมท่อประปาบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเวลา 2 เดือน ๆ ละ 4,500 บาท (2 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างออกแบบและรับแบบแปลนโครงการงานก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง