วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านตาโสม-หนองไทร หมู่ที่ 8 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดิน เส้นทางภายในหมู่บ้านห้วยยาง (บ้านนาย งวน แก่นเกษ) หมู่ที่ 12 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านตำหนัก ม.11 - บ้านโคกสะอาด ม.13 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านตาโตว์ ม.7-บ้านระเบ๊าะ ม.5 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง