วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 52 ชุด (พร้อมบล็อคสกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเหรียญห้อยคอและอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ) จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ฯ) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อ่วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา ฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง