วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นทางจากบ้านนายเดือน ไชยมาศ ไป ป่าช้าโกนกระเปอร์ บ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเส้นทางจากร้านค้ากองทุนหมู่บ้านไปศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนรามตะวันออก ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (Submersible Pump) พร้อมวางท่อส่งน้ำประปาบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดูแล เปิด-ปิดน้ำประปา จดมาตรวัดน้ำประปา ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา 6 เดือน (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากคลองชลประทาน-อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 30 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดต่อจากเชื้อโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง