วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เส้นทางจากบ้านนายสังวาน บุตะเคียน ถึง บ้านนายจำนงค์ พันธ์จันทร์ บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดสี่เหลี่ยมบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางบ้านอุดมพัฒนา ไป หนองโกน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ไป บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโคกสะอาดไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ไปบ้านตาเม็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายสุพันธ์ อินศรี ถึง โรงสีข้าวนายเสวย คำศรี บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง