วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 77 คน ๆ ละ 1,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง จำนวน 28 คน ๆ ละ 1,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง จำนวน 34 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน เป็นเวลา 31 วันทำการ (18 พ.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 67 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน เป็นเวลา 31 วันทำการ (18 พ.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา (13, 15 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเส้นทางบ้านนางญาน ตะเคียนเกลี้ยง ถึง สี่แยกวัดระเบ๊าะ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างทางเดิน คสล.เส้นทางจากศาลากลางหมู่บ้าน ถึง บ้านนางฐิตินันท์ วงษ์สุรินทร์ บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายอวยชัย คุณวุฒิ ถึง ทางหลวงชนบท บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง