วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อผ้าประดับ จำนวน 9 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชนิดสองชั้นเพื่อใช้เป็นพาหนะในการนำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้าง้ต่อสัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ อบต.เพื่อเป็นค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง