วันที่
ชื่อเรื่อง
15  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางบ้านอุดมพัฒนา ไป หนองโกน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเส้นทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ไป บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านโคกสะอาดไปทางศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ไปบ้านตาเม็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายสุพันธ์ อินศรี ถึง โรงสีข้าวนายเสวย คำศรี บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นทางจากบ้านนายเดือน ไชยมาศ ไป ป่าช้าโกนกระเปอร์ บ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเส้นทางจากร้านค้ากองทุนหมู่บ้านไปศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนรามตะวันออก ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (Submersible Pump) พร้อมวางท่อส่งน้ำประปาบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง