วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินสายทางสามแยก ถึง ที่นาบ้านนางลิ อินทรีย์ บ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเหมากำจัดวัชพืชบริเวณห้วยกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกู้ชีพพร้อมโรงจอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการงานก่อสร้าง จำนวน ๒๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง