วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อชุดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง จำนวน ๑๖ ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน ๔๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง