วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
จ้างต่ออายุสัญญาจ้างการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเช่าพื้นที่และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนรามตะวันออก ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน-2594 ศรีสะเกษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เส้นทางจากบ้านนางเสรียน แสงลอย ถึง ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ เป็นเวลา 3 เดือน (1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ เป็นเวลา 3 เดือน (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน เป็นเวลา 62 วันทำการ (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นเวลา 3 เดือน (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง