วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๘ เดือน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านฉูกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ เป็นเวลา ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตะเคียนรามตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 650 ชุด พร้อมสกรีน ตามโรงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านพยอม หมู่ที่ 9 (เส้นทางบ้านนางสายันต์ ศรีพิพัฒน์ - บ้านนายสมชัย ฉิมพินิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมวางท่อระบายน้ำภายในที่ทำการ อบต.ตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินจากสี่แยกกลางหมู่บ้าน ถึง บ้านทนงศักดิ์ บุตะเคียน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง