วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสนามแข่งขัน รวมถึงจัดสถานที่เพื่อใช้ประกอบพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 40 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกป่ามหามงคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่ามหามงคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงกรปลูกป่ามหามลคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายผ้าไวนิลตามโครงการปลูกป่ามหามงคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง