วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อชูชีพ) พร้อมสกรีน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อผ้าประดับ จำนวน 9 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง