วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด (งานป้องกัน ฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกัน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 22 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ และเก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน-2594 ศรีสะเกษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง