วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างขยายทางเดินพร้อมวางท่อระบายน้ำจากสามแยก - ที่นานางไสว ศรีชาชัย บ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างฝาปิด คสล.รางระบายน้ำ จากบ้านนางสนุน ตะเคียนเกลี้ยง - บ้านนายศก ตะเคียนเกลี้ยง บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างขยายทางเดินพร้อมวางท่อระบายน้ำจากสามแยก - ที่นานางไสว ศรีลาชัย บ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง จำนวน 41 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน เป็นเวลา 37 วันทำการ (เมษายน - มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน เป็นเวลา 37 วันทำการ (เมษายน - มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม (เมษายน - พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ (เมษายน - พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดและเหรียญห้อยคอ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.จากศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนายปิ บุตะเคียน บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.จากบ้านนายสวิน บังคม - ศาลปู่ตา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง