วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องสแกนอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์ล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 5 เดือน (1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง