วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง จำนวน 34 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน เป็นเวลา 31 วันทำการ (18 พ.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 67 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน เป็นเวลา 31 วันทำการ (18 พ.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา (13, 15 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเส้นทางบ้านนางญาน ตะเคียนเกลี้ยง ถึง สี่แยกวัดระเบ๊าะ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างทางเดิน คสล.เส้นทางจากศาลากลางหมู่บ้าน ถึง บ้านนางฐิตินันท์ วงษ์สุรินทร์ บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายอวยชัย คุณวุฒิ ถึง ทางหลวงชนบท บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เส้นทางจากบ้านนายสังวาน บุตะเคียน ถึง บ้านนายจำนงค์ พันธ์จันทร์ บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดสี่เหลี่ยมบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง