วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายมี - นางวิลัย ไกรกระโทก บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางบ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างขยายทางเดิน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากสามแยกศาลปู่ตา - บ้านนางกัญญา พลภักดี บ้านตะเคียนรามตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมารื้อถอนเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) และติดตั้งคืน เพื่อปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางจากที่นานายจันทร์ ถึง สามแยกบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายทางเลียบคลองหนองไทร ตาโสม ตำหนัก หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด (งานป้องกัน ฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกัน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 22 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง