วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชบริเวณห้วยกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 6,500 บาท(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 6,500 บาท (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 2,400 บาท (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 6 เดือน (3 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 6 เดือน (3 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 6 เดือน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท (3 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเปิด-ปิดน้ำประปา จดมาตรวัดน้ำประปา และดูแลประปาหมู่บ้าน ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ อบต.ตะเคียนราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง