วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๘ เดือน (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน พนักงาน อบต.และประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องเล่นสนามตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องขยายเสียง และจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) (ตู้เหล็กชนิด 2 บาน มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (กองคลัง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง