วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมารื้อถอน ติดตั้งเครื่ีองปรับอากาศภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นยานพาหนะในการนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายทางจากร่้านค้านางสาวธัญญารัตน์ อัยยาพงษ์ ไปทางทิศตะวันออก บ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าเฝ้ารอรับเสด็จ จำนวน 460 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างต่ออายุสัญญาเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (11 สิงหาคม 2566 - 10 สิงหาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางบ้านนายเทียน บุตะเคียน - สามแยกไปบ้านขยอง หมู่ที่ 4 บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากท่อลอดสี่เหลี่ยม - ป่าช้าโกนกระเปอร์ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางจากบ้านนายบุญส่ง บุตะเคียน - สี่แยกบ้านนางชุม บุตะเคียน บ้านพยอม หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางจากบ้านนายปิด ตะเคียนราม - บ้านนางสมบูรณ์ ตะเคียนเกลี้ยง บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง