วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.จากศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนายปิ บุตะเคียน บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.จากบ้านนายสวิน บังคม - ศาลปู่ตา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางจากสี่แยกหมู่บ้าน - สะพานห้วยละเวย บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขึ้นถนนดินจากบ้านนายมิต พลแก้ว - สามแยกบ้านห้วยยาง บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างโครงการขึ้นถนนดิน บ้านตะเคียนกลาง ป่าช้าโกนกระเปอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจรัส ตะเคียนราม-บ้านนายบุญยศ สุดดี บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายนิ่ม บุตะเคียน-บ้านนายสมิน บุตะเคียน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายเดือน บุตะเคียน-อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางสมเกียรติ แพงตา - ป่าช้าโกนกระเปอร์ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายละมิตร วันลุบล - บ้านเนินแสงตำบล ปรือใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง