วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและจัดเตรียมสถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกป่ามหามงคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่ามหามงคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงกรปลูกป่ามหามลคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายผ้าไวนิลตามโครงการปลูกป่ามหามงคล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างต่ออายุสัญญาจ้างการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเช่าพื้นที่และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตะเคียนรามตะวันออก ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน-2594 ศรีสะเกษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง