วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 - นาทะลอก ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 - โคกแต้ (ตำบลโคกตาล) ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อ่วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างขยายหอถังสูงพร้อมเทพื้น คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางรอบหนองตาเกาะ - หนองตาด้วง บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกระโดน ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองตาด้วง หมู่ที่ 5 บ้านระเบ๊าะ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองตาโตว์ หมู่ที่ 7 บ้านตาโตว์ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง