วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ และเก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน-2594 ศรีสะเกษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินสายทางสามแยก ถึง ที่นาบ้านนางลิ อินทรีย์ บ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง