วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างขยายหอถังสูงพร้อมเทพื้น คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางรอบหนองตาเกาะ - หนองตาด้วง บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกระโดน ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองตาด้วง หมู่ที่ 5 บ้านระเบ๊าะ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองตาโตว์ หมู่ที่ 7 บ้านตาโตว์ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกห้วยยาง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายทางจากห้วยหินใหญ่ - เขตตำบลห้วยติ๊กชู บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายทางบ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 - หนองไทร ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง