วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดิน สายทางอ่างเก็บน้ำตะเคียนกลาง ไป สามแยกบ้าตะเคียนรามตะวันออก - เรือทอง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก สายทางบ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 - บ้านเรือทอง (ตำบลโคกตาล) ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก สายทางบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 - บ้านเนินแสง (ตำบลปรือใหญ่) ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางซำตราว บ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 - เขตตำบลโคกตาล ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 - นาทะลอก ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 - โคกแต้ (ตำบลโคกตาล) ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อ่วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง