วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบาะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กก่อนเกณฑ์สังกัด ศพด.ขยอง และ ศพด.ระเบาะ (๔ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม (๔ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านขยอง หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก