วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองตาด้วง หมู่ที่ 5 บ้านระเบ๊าะ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกหนองตาโตว์ หมู่ที่ 7 บ้านตาโตว์ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกห้วยยาง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายทางจากห้วยหินใหญ่ - เขตตำบลห้วยติ๊กชู บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายทางบ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 - หนองไทร ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อ่วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สารส้ม และคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้นหนองไทร บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง