วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านขยอง หมู่ที่ 4 - บ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายทางถนนริมห้วยกระโดน ฝั่งทางทิศตะวันออก บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องสแกนอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์ล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 10 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 5 เดือน (1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง