วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้ออุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อครุ่ภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้งานในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเป่าล้างท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมาขุดลอกหนองสวาย บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 8 เดือน (1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านตาโสม หมู่ที่ ๘ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง