วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายนิ่ม บุตะเคียน-บ้านนายสมิน บุตะเคียน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางสมเกียรติ แพงตา - ป่าช้าโกนกระเปอร์ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายเดือน บุตะเคียน-อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายละมิตร วันลุบล - บ้านเนินแสงตำบล ปรือใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายมี - นางวิลัย ไกรกระโทก บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางบ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างขยายทางเดิน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากสามแยกศาลปู่ตา - บ้านนางกัญญา พลภักดี บ้านตะเคียนรามตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมารื้อถอนเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) และติดตั้งคืน เพื่อปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางจากที่นานายจันทร์ ถึง สามแยกบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง