วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน ๑๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านตาโตว์ - สามแยกไปบ้านตาโสม บ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายนิ่ม บุตะเคียน - นายสมิน บุตะเคียน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีสำหรับพ่นกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน สายทางจากบ้านนางชม บุตรเครือ - สามแยกบ้านพยอม หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน สายทางจากบ้านนายวสันต์ ปรือปรัง - บ้านนายเสมอ ตะเคียนราม บ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางหนองไทร - ตาเรื้อย บ้านพยอม หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง