วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง จำนวน 24 คน เป็นเวลา 50 วันทำการ (17 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 71 คน ๆ ละ 21 บาท/วัน เป็นเวลา 50 วันทำการ (17 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 5 เดือน (17 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำหนองโสน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง