วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น เป็นเวลา ๑๒ เดือน ๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง (๑ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน ๖๑ คน (๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางบ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือประกอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางโฎนโอก-บ้านตะเคียนรามตะวันออกนากระทิง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดิน สายทางบ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 - บ้านเรือทอง - สามแยกบ้านตะเคียนรามตะวันออก - เรือทอง ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดิน สายทางอ่างเก็บน้ำตะเคียนกลาง ไป สามแยกบ้าตะเคียนรามตะวันออก - เรือทอง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก สายทางบ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 - บ้านเรือทอง (ตำบลโคกตาล) ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง