วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องขยายเสียง และจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) (ตู้เหล็กชนิด 2 บาน มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (กองคลัง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการงานก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาตัดชุด อปพร.พร้อมวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง