วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและบริการลงทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.จากบ้านนางเสวียน บุตะเคียน - สี่แยกศาลากางหมู่บ้าน บ้านพยอม หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายสุจิตร ตะเคียนเกลี้ยง - บ้านนายสวัสดิ์ เสาตรง บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายติน ตะเคียนเกลี้ยง - สามแยกบ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ตู้ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และแม็กเนติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-4418 ศรีสะเกษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง