วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ถึงบ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเวลา ๑๒ เดือน ๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดูแล เปิด-ปิดน้ำประปา จดมาตรวัดน้ำประปา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง