วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน สายทางจากบ้านนางชม บุตรเครือ - สามแยกบ้านพยอม หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน สายทางจากบ้านนายวสันต์ ปรือปรัง - บ้านนายเสมอ ตะเคียนราม บ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางหนองไทร - ตาเรื้อย บ้านพยอม หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านขยอง หมู่ที่ 4 - บ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกสายทางถนนริมห้วยกระโดน ฝั่งทางทิศตะวันออก บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องสแกนอุณหภูมิ และแอลกอฮอล์ล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง