วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางรอบห้วยตึ๊กชู บ้านตะเคียนรามตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทางบ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 - บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่อนุเคราะห์สถานที่ในการเข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ระบบไฟฟ้า และพื้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน-2594 ศรีสะเกษ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง