วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้ออุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อครุ่ภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้งานในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเป่าล้างท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมาขุดลอกหนองสวาย บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง