วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำหนองโสน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 36 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อ่อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง