วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ระบบไฟฟ้า และพื้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน-2594 ศรีสะเกษ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กต-1669 ศรีสะเกษ จำนวน 4 เส้น พร้อมค่าแรงติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-4418 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายชาติ บุตะเคียน - ไปทางสามแยกศาลปู่ตา บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม เว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางบ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 - บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง