วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน อบต. ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง จำนวน 24 คน เป็นเวลา 50 วันทำการ (17 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 71 คน ๆ ละ 21 บาท/วัน เป็นเวลา 50 วันทำการ (17 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 5 เดือน (17 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง