วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1-ชำตราว ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางเจราะกรุย-เขตตำบลห้วยติ๊กชู บ้านตะเคียนราม ตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12-เขตตำบลโคกตาล (บ้านโคกแต้) ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงหฺ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายทางรอบห้วยตึ๊กชู บ้านตะเคียนรามตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทางบ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 - บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับหน่วยงานที่อนุเคราะห์สถานที่ในการเข้าศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง