วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับ ศพด.ขยอง และ ศพด.ระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างขยายทางเดิน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางแจ้ง บุญขาว - บ้านนางลำใย วงษ์ขันธ์ บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน) ไฮเซนต้า 35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางนาตราด - หนองตะเคียน บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางเลียบคลองอีสานเขียวจากสะพานห้วยละเว้ย - ที่นานายถวิล ตะเคียนเกลี้ยง บ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายสุจิตร ตะเคียนเกลี้ยง - บ้านนายสวัสดิ์ เสาตรง บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง