วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางจากบ้านนายเพิ่ม บุตะเคียน - บ้านนางสาง สอนสุข บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินสายทางจากนายจำนงค์ พันธ์จันทร์ - บ้านนายศิริศักดิ์ ประคอง บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินสายทางจากสี่แยกศาลากลางหมู่บ้านไปทางทิศใต้-บ้านนางบุญมา คำเบา บ้านกระโดน หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
เหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯ ประจำปี 2566
22  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากสามแยกศาลปู่ตา-แยกทางเข้าป่าช้าโกนกระเปอร์ บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ฺ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตะเคียนรามคัพ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
เหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯ ประจำปี 2566
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง