วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเช่าเวที เครื่องขยายเสียง และจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องเล่นตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลเพื่อมอบให้กับเด็กที่ชนะการตอบคำถามและเล่นเกมส์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาโสม (มกราคม - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อ่ยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 เส้น พร้อมติดตั้งและค่าบริการอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 - เนินแสง (เขต ต.ปรือใหญ่) ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง