วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางคลองส่งน้ำชลประทาน - ร่มเย็น บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางจากบ้านกระโดน หมู่ที่ 6 - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางจากหนองไทร - แยกอุดมพัฒนา - บ้านโคกสะอาด บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 - ตาเรื้อย ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 5 เดือน (15 พ.ค. - 30 ก.ย. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง