วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 5 เดือน (15 พ.ค. - 30 ก.ย. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดและเหรียญห้อยคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดและเหรียญห้อยคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม (1-30 เมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1-30 เมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง