วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 6,500 บาท (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 2,400 บาท (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 6 เดือน (3 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 6 เดือน (3 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 1 อัตรา เป็นเวลา 6 เดือน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท (3 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเปิด-ปิดน้ำประปา จดมาตรวัดน้ำประปา และดูแลประปาหมู่บ้าน ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ อบต.ตะเคียนราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1-ชำตราว ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง