วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดและเหรียญห้อยคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม และโรงเรียนบ้านตาโสม (1-30 เมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1-30 เมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.สายทางจากบ้านนายเพิ่ม บุตะเคียน - บ้านนางสาง สอนสุข บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินสายทางจากนายจำนงค์ พันธ์จันทร์ - บ้านนายศิริศักดิ์ ประคอง บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง