วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงป้ายสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างท่อลอดสี่เหลี่ยมสายทางบ้านขยอง หมู่ที่ 4 - บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างท่อลอดสี่เหลี่ยมสายทางที่นานายเสริฐ กุลวงศ์ บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างประตูสำนักงาน อบต. (ทางเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงป้ายสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ประจำรถกู้ชีพ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง